*
יחד, מין, מיניות, ויחסי מיןרוצים לדעת עוד שאלות ותשובות עכשיו תורכם ?הידעת תגידו אתם ?מה העניין  
  
     


חוזר מנכ"ל משרד החינוך - התמודדות עם פגיעה מינית של תלמידים בתלמידים

חוזר מנכ'ל משרד החינוך תש'ס/א2:
התמודדות מערכת החינוך עם פגיעה מינית של תלמידים בתלמידים

תאריך תחולה: 3 באוקטובר 1999

1. מבוא

אירועים חוזרים ונשנים של פגיעות מיניות של תלמידים בתלמידים מחייבים את מערכת החינוך להתמקד בנושא זה ולטפל בו באופן כולל. חוזר זה מכיל מידע מעודכן שיש בו כדי להבהיר את נוהלי הטיפול במקרים של פגיעות בעלות אופי מיני המתרחשות בין תלמידים. ....

קטינים פוגעים מינית - תופעה קיימת
עד לשלהי שנות השבעים הייתה נטייה לתאר התנהגויות מיניות פוגעות של קטינים כ'סקרנות מינית' או כ'תגובות הסתגלות של גיל ההתבגרות'. התייחסות זו הפחיתה מחומרתה של התופעה ובלמה את האפשרות לטפל בה. היום קיימת הסכמה כי פגיעה מינית של קטין בקטין היא תופעה קיימת וחמורה וכי יש להגיב על פגיעה כזו ולטפל בה לאור העקרונות שגובשו מן הניסיון שנרכש עד כה.

הקושי להתמודד עם פגיעה מינית של קטינים
קיים קושי אוניברסאלי להתמודד עם הפגיעה המינית בכלל ועם פגיעות מיניות של קטינים בקטינים בפרט. הנושא מעורר בדרך כלל תגובות רגשיות שונות כגון הכחשה, הקטנה של חומרת הפגיעה, הטלת ספק בקיומה, האשמת הנפגע, תחושת אשמה אצל הנפגע וסביבתו ועוד. קושי נוסף נעוץ בעובדה שעדיין אין לכל אנשי המקצועי די ידע על התופעה של הקטין הפוגע מינית, על סימני האיתור של התנהגות מינית חריגה ועל הדרכים לטפל בקטין התוקף.

כמה עובדות מרכזיות אודות התופעה
א. מחקרים שנערכו באוכלוסייה בוגרת של פוגעים מינית שנשפטו על עברות מין מגלים כי אחוז גבוה מבין הפוגעים החלו את ההתנהגות החריגה כבר בגיל ההתבגרות ואף קודם לכן (אתגר, 'עברות מין בקרב בני נוער', 1996).
ב. התופעה שכיחה יותר מאשר נוטים לחשוב. נתונים שנאספו מהמערכת המשפטית בארה'ב מעלים כי קטינים ביצעו 20% ממעשי האונס ו-% 50 מהפגיעות המיניות בילדים (Baker ,1996). בארץ לא נאספו נתונים מקבילים, אולם ממספר הפניות להיוועצות שהגיעו לשפ'י בשנתיים האחרונות עולה כי מדובר בתופעה ולא במקרים בודדים.
ג. חלק מן הילדים הצעירים שפוגעים מינית היו חשופים בעצמם לפגיעה מינית.
ד. טווח הגיל של הילדים הפוגעים הוא רחב, החל בגיל הגן וכלה במתבגרים.
ה. נפגעים מינית יש משני המינים. רוב הפוגעים הם בנים, אם כי יש גם בנות פוגעות מינית.
ו. פגיעות מיניות של תלמידים בתלמידים יכולות להתרחש בצירופים שונים: יחיד פוגע ביחיד, יחיד פוגע בקבוצה, קבוצה פוגעת ביחיד וקבוצה פוגעת בקבוצה.
ז. ממחקרים אודות קטינים הפוגעים מינית עולה כי בחלק מהמקרים מדובר בדפוס התנהגות החוזר על עצמו, ולעתים קרובות קיימת הסלמה בגילויי ההתנהגות המינית הפוגעת.
ח.. הפסקת הפגיעה המינית תתאפשר אם הפגיעה תיחשף והפוגע המיני יעומת עם גורם מרתיע ויקבל טיפול הולם. ... 
ט. ככל שההתנהגות המינית הפוגעת תופסק בגיל צעיר יותר, כן ייפגעו פחות קטינים בתוך הקהילה, ויגבר הסיכוי לשיקום הפוגע המיני, משום שדפוס ההתנהגות הפוגעת עדיין לא השתרש.
י. פגיעה מינית היא בעלת השלכות קשות על הנפגע, פיזיות ורגשיות, והיא עלולה לגרום נזק בלתי הפיך. לכן יש חשיבות רבה למניעתה ככל האפשר ולטיפול בה.

2. חובת הדיווח על פי החוק - פגיעה בתוך מסגרת חינוך

חובת הדיווח על פגיעה בקטינים במסגרות חינוך חובת הדיווח על פי חוק העונשין (תיקון מס' 26) התש'ן-1989 חלה גם על פגיעה בקטינים במסגרות חינוך. מסגרת חינוך תיחשב כל פעילות מוסדית או בית ספרית הנערכת בתוך מבנה בית הספר או מחוצה לו (טיול שנתי, ביקור במופע וכד'). על פי לשון החוק סעיף 368 ד' (ד), 'אם יש יסוד סביר לחשוב כי נעברה בקטין או בחסר ישע הנמצא במעון, במוסד או במסגרת חינוכית או טיפולית אחרת, עברת מין או עברה של גרימת חבלה חמורה או עברת התעללות, חובה על מנהל או על איש צוות במקום כאמור לדווח על כך בהקדם האפשרי לפקיד הסעד או למשטרה. העובר על הוראה זו דינו מאסר שישה חודשים.'
חובת הדיווח על פי חוק זה גוברת על חובת החיסיון המקצועי של אנשי צוות המחויבים בחיסיון כזה. לחובת הדיווח יש גם רציונאל חינוכי, הרתעתי וטיפולי-שיקומי. הדיווח חיוני לשם הפסקת הפגיעה וההגנה על קרבנות פוטנציאליים, והוא משמש שלב ראשון בתהליך שיקומו של הפוגע.

2.1 העברות שחלה עליהן חובת דיווח לפי החוק

חוק העונשין קבע חובת דיווח לפקיד סעד או למשטרה לגבי עברות מין, עברת חבלה חמורה ועברת התעללות (חוק העונשין - עבירות מין <קישור>).  ....

2.3 פנייה לפקיד הסעד לאי-העברת הדיווח למשטרה

במקרה של מעשה מגונה בעל אופי 'קל' (נגיעה, צביטה, נשיקה או התערטלות חלקית, כשהתנהגויות אלה הן חד-פעמיות) על מנהל בית הספר או על מישהו מטעמו לדווח מיד לפקיד הסעד לחוק נוער.

* מנהל בית הספר ישלח מכתב לפקיד הסעד בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ-15 יום ממועד האירוע, ובו תיאור הטיפול במקרה באמצעים חינוכיים ומשמעתיים. לאור טיפול זה יוכל פקיד הסעד לשקול המלצה למשטרה שלא לפעול באירוע הנדון.

2.4 אופן הדיווח
 
דיווח לפקיד הסעד או למשטרה יכול להיעשות גם בעל פה, אך חשוב לקבל את הדיווח בפקס' או במכתב. המדווח יתעד לעצמו בכתב את פעולותיו הקשורות לדיווח: מועד הדיווח, מי קיבל אותו ואופן הדיווח; זאת כדי למנוע אי הבנות בכל הקשור לפרטים אלה.

2.5 תלמידים בגיל האחריות הפלילית

ילדים מגיל 12 ומעלה נחשבים בגיל האחריות הפלילית, כלומר מגיל זה ואילך הם בעלי אחריות פלילית כמו מבוגר.

2.6 תלמידים מתחת לגיל האחריות הפלילית

 התנהגות מינית פוגעת של ילדים מתחת לגיל האחריות הפלילית - גיל 12 - אינה בת עונשין, ובכל זאת היא חייבת דיווח. הדיווח חיוני לצורך הגנה על הקטין הפוגע עצמו או על קטינים שנפגעו או עלולים להיפגע ולצורך טיפול בפוגע (שכן הוא עלול להפוך לפוגע מיני כפייתי ללא התערבות טיפולית). הדיווח במקרה זה יהיה לפקיד הסעד (על פי הנחיית חוזר זה).
* בכל מקום שבו מופיע בחוזר זה 'פקיד הסעד' הכוונה לפקיד הסעד לחוק הנוער.

2.7 כלי עזר נוספים שיסייעו בהגדרת המקרים שנדרש בהם דיווח וטיפול לפי החוק

כדי לקבוע כי התנהגות בעלת אופי מיני היא פגיעה החייבת דיווח וטיפול (לגבי קטינים בכל גיל) יש לבחון אותה על פי המאפיינים האלה: האם ההתנהגות התרחשה נגד רצון הנפגע, ללא הסכמה או בדרך תוקפנית, נצלנית או מאיימת? (המאפיינים הללו יכולים להתקיים כולם או חלק מהם.)
ככל שהבדלי הגיל בין הפוגע לנפגע קטנים יותר, וההתנהגות היא פחות פולשנית ותופקנית פחות, כך קשה יותר להגדיר אותה כפגיעה מינית על פי המאפיינים שהזכרנו לעיל. במקרים כאלה נדרשת הערכה של מערכת היחסים בין שני הקטינים המעורבים בפגיעה.
כדי להעריך אם קיים ניצול בקשר מיני בין קטינים יש לבחון את מערכת היחסים לאור המאפיינים הנוספים של שוויון, הסכמה וכפייה, כדלקמן:

מבחן השוויון בוחן את ההבדלים בגיל, בממדים הפיזיים של הגוף ובהתפתחות הקוגניטיבית והרגשית בין הפוגע לנפגע. כמו כן נבחן מספר המעורבים בפגיעה.

מבחן ההסכמה בוחן באיזו מידה הייתה הסכמה בין הקטינים שהיו מעורבים בהתנהגות המינית. נושא ההסכמה מורכב ובעייתי מבחינה משפטית. מעשים כמו בעילת קטינה מתחת לגיל 14 ומעשה סדום בקטין עד לגיל 18, גם אם נעשו בהסכמה, מוגדרים כעברות, ולכן חייבים בדיווח. אפשר לקבוע כי התנהגות מינית שהיו מעורבים בה קטינים התקיימה בהסכמה רק כאשר מתקיימים כל התנאים האלה:

1. כאשר יש הבנה של משמעות הפעילות המינית המוצעת (בהתאם לגיל, לבשלות, לשלב ההתפתחותי, לתפקוד ולניסיון);

2. כאשר יש ידיעה של הנורמות החברתיות הנוגעות לפעילות המוצעת;

3. כאשר קיימת מודעות לתוצאות הפוטנציאליות של המעשה;

4. כאשר הסכמה או סירוב של הנפגע מכובדים באותה מידה;

5. כאשר מדובר בהחלטה מתוך רצון חופשי;

6. כאשר יש מסוגלות מנטלית להביע הסכמה.

מבחן הכפייה בוחן את הלחץ הגלוי או הסמוי שהופעל על הנפגע. כפייה עלולה להתרחש במצבים של העדר שוויון (הפרשי גיל וכד') או במצבים של יחסי כוח או סמכות (מדריך-חניך). ביטויים נוספים של כפייה יכולים להתבטא בהצעת שוחד ממשי, חברתי או רגשי (כסף, מתנות, הבטחת חברות או קבלה לקבוצה) או בביטויים של איומים והפחדות פיזיות או רגשיות (בידוד חברתי, איום ב'לספר לחברה').


בהמשך החוזר מפורטים הנהלים המדויקים בהם חייב בית הספר לנקוט במקרה של הטרדה מינית.
את החוזר במלואו ניתן לקרוא באתר משרד החינוך (הקלידו את המילים 'הטרדה מינית' בשדה החיפוש ולחצו על כפתור 'חפש').

חזרה

 
 
שואלים את המומחים
...רוצים לדעת על
איידס
המומלצים
משולחנה של הוועדה
לגזור ולשמור
סנונית עמוד ראשי מפת האתר על האתר כתבו אלינו יחד מיניות ויחסיםל - דף הראשי